Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van Nooduitgang.nl, hierna kortweg Nooduitgang.nl genoemd, gevestigd te Leiden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland te Leiden, onder dossiernummer 27328873.

1. Algemeen.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de uitvoering ervan, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken door Nooduitgang.nl.

1.2. Algemene (inkoop) voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

2. Aanbiedingen.

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen.

2.2.
a. Het is niet toegestaan om onze aanbiedingen, tekeningen, afbeeldingen, drukwerken, monsters en modellen aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Nooduitgang.nl uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven;
b. Monsters en modellen blijven het eigendom van Nooduitgang.nl en dienen steeds in goede staat aan ons te worden geretourneerd, evenals tekeningen en afbeeldingen van aangeboden, maar niet besteld werk.

2.3. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Nooduitgang.nl alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

3. Overeenkomst.

3.1. Overeenkomsten met Nooduitgang.nl komen tot stand zodra acceptatie van het aanbod Nooduitgang.nl heeft bereikt.

3.2. Uit deze acceptatie moet blijken dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij zonodig afstand doet van de toepasselijkverklaring van de eigen inkoopvoorwaarden.

3.3. Indien de offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Nooduitgang.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4. Prijzen.

4.1.1. De door Nooduitgang.nl gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen bestaande inkoopprijs en andere kostenfactoren, waaronder valutakoersen, lonen, belastingen en heffingen. Wanneer in een dezer kostprijsbestanddelen na de aanbieding (bevestiging van de order), maar voor de levering een niet voorzienbare verhoging optreedt, heeft Nooduitgang.nl het recht die verhogingen aan de wederpartij door te berekenen

4.2. a. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle prijzen exclusief B.T.W.
b. Indien het B.T.W.-nummer van de wederpartij niet bekend is en ook niet bekend wordt gemaakt, nadat door Nooduitgang.nl daarom expliciet is verzocht, behoudt Nooduitgang.nl zich het recht voor B.T.W. in rekening te brengen.

5. Wijzigingen.

Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen Nooduitgang.nl en de wederpartij zijn overeengekomen.

6. Levering en verzending.

6.1. Alle leveringen geschieden franco aan het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de zaken het bedrijf van Nooduitgang.nl verlaten. Vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade, die mocht ontstaan. Het vorenstaande geldt ook in geval van franco levering en eveneens indien de vervoerder van een zending een verklaring op de vrachtbrief verlangt dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.

6.3. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de wederpartij bevoegd om aan Nooduitgang.nl (bij aangetekende brief) een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van de nadere termijn kan Nooduitgang.nl aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

6.4. Nooduitgang.nl is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging gedurende het transport of bij retourzendingen. De wijze van transport, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing van de wederpartij aan Nooduitgang.nl is gegeven, door haar als goed huisvader bepaald zonder dat Nooduitgang.nl hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

7. Montage.

7.1 Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken, zijn voor rekening en voor risico van de wederpartij en vallen buiten verantwoordelijkheid van Nooduitgang.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dat:
a. de inrichtingen en/of voorzieningen als bedoeld in lid 1 van het onderhavige artikel tijdig gereed zijn;
b. het personeel van Nooduitgang.nl, danwel het personeel van een door Nooduitgang.nl ingehuurde derde, haar werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld haar werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien zulks noodzakelijk wordt geacht en dit tijdig aan de wederpartij is gemeld;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;
d. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (water, elektriciteit, verwarming, verlichting, etc. daaronder begrepen), tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden zaken aanwezig zijn.

7.3. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan één of meer van de in de vorengaande subleden van dit artikel genoemde punten, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegepast als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

8. Constructie en maten.

Eventueel geringe maat- en/of gewichtsverschillen zijn tot maximaal 10% toelaatbaar. Indien ten bate van een uitvoering een ondergeschikte wijziging dient plaats te vinden in de constructie of onderdelen daarvan, is dit eveneens toelaatbaar en ter beoordeling van Nooduitgang.nl.

9. Overmacht.

9.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Nooduitgang.nl onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

9.2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover één en ander niet al is inbegrepen in het vermelde in alinea 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Nooduitgang.nl of in dat van de toeleveranciers.

9.3. Indien de overmacht de levering 12 maanden heeft vertraagd, heeft Nooduitgang.nl alsmede de wederpartij het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen. De schriftelijke verklaring dient aangetekend met bericht van ontvangst of bij deurwaardersexploot aan de andere partij te worden gezonden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Nooduitgang.nl, zal de wederpartij een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst
reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan 6 maanden vertraagd wordt, alleen bevoegdheid om het nog resterende deel van de levering te annuleren

9.4. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de wederpartij hierover in kennis te stellen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

10. Betaling.

10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Nooduitgang.nl aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening. De op de bank- en giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

10.2. Bij sluiting van de overeenkomst c.q. het verstrekken van de opdracht, dient de wederpartij een voorschot te betalen aan Nooduitgang.nl. Het voorschot wordt in onderling overleg tussen partijen vastgesteld, afhankelijk van de grootte van de order. Indien deelverdelingen plaatsvinden, wordt de betaling van de overeengekomen prijs in enkele termijnen verdeeld, afhankelijk van het aantal deelleveringen.

10.3. Indien de betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, heeft Nooduitgang.nl het recht de overeenkomst te ontbinden zodat dat de wederpartij hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

10.4. Indien enige betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Nooduitgang.nl zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de wederpartij over het totaal verschuldigde 1,5% rente per maand in rekening te brengen, gerekend vanaf de vervaldag, alsmede administratiekosten voor een bedrag van € 130,- exclusief BTW per voorkomende geval.

10.5. Nooduitgang.nl is gerechtigd naast de hoofdvordering en rente alle buitengerechtelijke incassokosten, die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt, van de wederpartij te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd indien Nooduitgang.nl zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, zoals hierna vermeld:
– 15 % over de eerste Euro 2.950,–
– 10 % over het meerdere tot Euro 5.900,–
– 8 % over het meerdere tot Euro 14.748,–
– 5 % over het meerdere tot Euro 58.990,–
– 3 % over het meerdere boven Euro 58.990,–

11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

11.1. Na aflevering blijven de geleverde zaken het eigendom van Nooduitgang.nl tot het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.

11.2. De wederpartij verplicht zich reeds nu vooralsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde Nooduitgang.nl in de gelegenheid te stellen de betreffende zaken bij hem terug te halen.

11.3. De wederpartij is, zolang de vordering van Nooduitgang.nl niet volledig is voldaan, niet bevoegd/gerechtigd de door Nooduitgang.nl geleverde zaken in eigendom over te dragen of een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verzoek van Nooduitgang.nl te zullen verklaren dat hij niet tot het verzoek van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de wederpartij zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd, in welk geval de wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken.

12. Aansprakelijkheid en garantie.

12.1. Nooduitgang.nl garandeert de deugdelijkheid van de door Nooduitgang.nl in de vorm van documenten geleverde adviezen en overige werkzaamheden, met dien verstande, dat Nooduitgang.nl fouten en/of nalatigheden in die documenten, die de wederpartij schriftelijk bij Nooduitgang.nl heeft gemeld binnen 3 maanden na levering van het desbetreffende document, kosteloos herstelt.

12.2. Nooduitgang.nl aanvaardt voor gebreken van door Nooduitgang.nl geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie indien en voor zover de onderaannemers en leveranciers van Nooduitgang.nl, van wie Nooduitgang.nl de zaken heeft betrokken tegenover Nooduitgang.nl daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal bieden. Indien en voor zover Nooduitgang.nl zelf de geleverde zaken heeft bewerkt en/of ontworpen, garandeert Nooduitgang.nl de deugdelijkheid daarvan met dien verstande dat Nooduitgang.nl gebreken in de geleverde zaken, die zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg van fouten en/of nalatigheden van Nooduitgang.nl, hetwelk door de wederpartij dient te worden bewezen en die wederpartij binnen die periode Nooduitgang.nl heeft aangemeld, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de wederpartij of een afnemer van haar of hem de geleverde zaken gebruikt in strijd met dat waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maakt.

12.3. De door Nooduitgang.nl verstrekte adviezen betreffen een inspanningsverplichting en niet een resultaatverplichting.

12.4. Nooduitgang.nl is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de wederpartij die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Nooduitgang.nl, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Nooduitgang.nl is verzekerd.

12.5. Nooduitgang.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging, bedrijfsstoornis en derving van inkomen; de wederpartij dient zichzelf tegen deze schade te verzekeren. De door Nooduitgang.nl te vergoeden schade, zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade.

12.6. De wederpartij vrijwaart Nooduitgang.nl voor vorderingen van derden voor schade, die deze derden lijden door toepassing van de door Nooduitgang.nl voor de wederpartij verrichte werkzaamheden.

13. Productaansprakelijkheid.
Nooduitgang.nl is niet aansprakelijk voor een gebrek aan het geleverde product. Conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen in he Burgerlijk Wetboek is de producent aansprakelijk.

14. Reclame.

14.1. Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken, de oplevering van werkzaamheden of adviezen, danwel binnen een zelfde termijn nadat een gebrek redelijkerwijze is of kan worden ontdekt, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering/oplevering van de zaak(zaken).

14.2. Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

14.3. Indien de in dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde zaken zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

14.4. Klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

15. Annulering.

15.1. Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Nooduitgang.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet be- of verwerkt geven de kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.

15.2. De wederpartij zal Nooduitgang.nl bij wijze van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

15.3. De wederpartij is verplicht Nooduitgang.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken.

15.4. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande leden dit artikel, behoudt Nooduitgang.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

16. Opschorting en ontbinding.

16.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

16.2. De vorige ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

17. Toepasselijk recht/geschillen.

17.1. Op alle overeenkomsten met Nooduitgang.nl, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter die bevoegd is in het gebied van de vestigingsplaats van Nooduitgang.nl.

Leiden ZH, 1 Juli 2013.

 

 Algemene Voorwaarden